Beleid

Wij besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van onze peuteropvang.
Als minimale eis hanteren wij de beleidsregels die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Alle kwaliteitsafspraken zijn vastgelegd in de diverse beleidsstukken en reglementen waarmee wij dagelijks werken. Deze algemene eisen, zoals groepsgrootte en aantal pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen kunt u nalezen in het pedagogisch beleidsplan.

Naast pedagogische zaken zijn er nog meer kwaliteitseisen waaraan de opvang moet voldoen zoals jaarlijkse risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, diverse protocollen (bijv. vermoeden kindermishandeling) en een klachtenreglement voor ouders en Oudercommissie. Hierin worden wij gecontroleerd door de GGD die na inspectie een rapport uitbrengt.

Alle stukken worden continue geactualiseerd en bijgewerkt. U kunt de meest recente versie van onze beleidsstukken, reglementen en protocollen hieronder downloaden.

Oudercommissie
De oudercommissie (OC) organiseert met de leidsters een aantal uitjes en evenementen voor de peuters, zoals een bezoek aan de brandweer en de boerderij en het Sinterklaasfeest en het jaarlijkse eindfeest. Maar naast deze taak heeft de OC sinds 2018 ook het zogenoemde ‘Adviesrecht’. Namens de ouders van alle peuters adviseert zij het bestuur van de Kladdegatjes tijdens de periodieke bestuursvergaderingen. In het reglement van de OC leest u meer over haar werkwijze en de samenwerking met het bestuur. Het OC-reglement wordt elke 2 jaar herzien.

Overzicht recente aanpassingen (augustus 2019)

Aanpassing Pedagogisch Beleidsplan

Aanpassing Veiligheid, Gezondheid en Hygiene Beleid

Beleidsstukken

Pedagogisch Beleidsplan

Huishoudelijk Reglement

Veiligheid, Gezondheid en Hygiene beleid

Fotobeleid

Voedingsbeleid

OC-Reglement

GGD-inspectie rapport 24-06-2020